Ogólne warunki Agencji Podróży HALIBUT FISHING

Agencja Podróży pod nazwą „CA Halibut Fishing” (zwane dalej „CA”) prowadzona jest na podstawie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej pod adresem Praha 8-Libeň, ul. Střížovská 1407/74, Republika Czeska. Prezesem jest Kamil Štibrányi. CA zapewnia zakwaterowanie oraz wynajem łodzi na łowisku Dyrsfjord, zgodnie z opublikowanymi informacjami, opisem, terminami, cenami i zgodnie z potwierdzoną rezerwacją. Opis zakwaterowania podany jest na stronie internetowej www.HaliutFishing.cz.Sposób zamawiania. Osoba zamawiająca w rozmowie telefonicznej, osobiście lub e-mailem ustali wolny termin, a następnie wypełni ZGŁOSZENIE opublikowane na stronie www.halibutfishing.cz.

Zgłoszenie zawiera następujące informacje:
a) Dane dotyczące terminu, warunków płatności, osoby zamawiającej i innych podróżnych (Wynajmujących)
b) Umowę najmu apartamentu oraz wynajmu łodzi
c) Oświadczenie o użytkowaniu łodzi na własne ryzyko
d) List prokurenta Yngvara Brenny
 
Zgłoszenie można automatycznie przesłać mailem, przez kliknięcie w dolnej części strony, na adres: info@halibutfishing.cz lub można wydrukować Zgłoszenie, wypełnić je i przesłać pocztą na adres CA Halibut Fishing, Střížovská 1407/74, Praha 8-Libeň. CA po otrzymaniu i skontrolowaniu danych podanych na Zgłoszeniu wystawi fakturę. ZapłatA całej kwoty jednorazowo.
 
Po przyjeździe do Dyrsfjordu wszyscy podróżni (zwani dalej „Najemcami“) podpisują:
a) Umowę o wynajem apartamentu i łodzi, której brzmienie podane jest poniżej i która sporządzona jest w języku norweskim i czeskim (ewentualnie polskim, rosyjskim),
b) Oświadczenie o użytkowaniu łodzi na własne ryzyko; brzmienie oświadczenia podane jest poniżej,
c) Oświadczenie, że zostali zapoznani z listem prokurenta, pana Yngvara Brenny, informującego o konieczności przestrzegania minimalnych wymiarów łowionych ryb na terenie Troms oraz przestrzegania ustanowionej masy zważonych ryb. Treść listu pana Yngvara Brenny podany jest poniżej. Bez podpisania tych dokumentów Wynajmującym nie zostanie przekazana łódź ani apartament. Jedne egzemplarze podpisanych dokumentów przekazywane są Wynajmującemu. CA zawraca uwagę Wynajmującym, że w miejscu zakwaterowania oraz na łodzi mogą znajdować się wyłącznie wcześniej zgłoszone i zatwierdzone osoby. Wszystkie osoby zakwaterowane w apartamencie powinny wpisać się do Księgi Meldunkowej podając imię i nazwisko, datę urodzenia, nr paszportu lub nr dowodu osobistego. Maksymalna ilość osób w jednym apartamencie wynosi 5 osób. Wynajmujący zobowiązują się niezwłocznego pokrycia spowodowanych przez siebie szkód.
 
Reklamacja
CA nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewykorzystaniem pobytu lub opóźnionym przyjazdem spowodowanych siłą wyższą (katastrofami naturalnymi, wojnami, strajkami, lub wzburzonym morzem, itp.), interwencją funkcjonariuszy władz w Republiki Czeskiej lub funkcjonariuszy w innych państwach, awarią lub problemami ze środkiem transportowym, itp. CA zapewnia wyłącznie wynajem kwaterunku oraz wynajem łodzi. Wynajmujący może wystąpić z reklamacją jeśli jest przekonany, że usługi oferowane przez CA nie odpowiadają rzeczywistości i podjąć współpracę z CA w celu natychmiastowego usunięcia przyczyn. Reklamacja powinna posiadać formę pisemną a jej wniesienie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględnianie przez CA. CA przedstawia wynajmującemu odpowiedź na reklamację w terminie jednego miesiąca od otrzymana zastrzeżeń. Wynajmujący mają prawo odstąpienia od zawartej umowy przesyłając e-mail na adres info@HalibutFishing.cz lub za pomocą pisma poleconego na adres: CA Halibut Fishing, Střížovská 1407/74, Praha 8-Libeň. W takim przypadku zobowiązani są do zapłacenia opłaty za odstąpienie w wysokości: 25% całkowitej ceny wynajmu - w przypadku anulowania umowy w okresie między 89-tym i 50-tym dniem przed przybyciem do miejsca zakwaterowania, 50 % całkowitej ceny wynajmu - w przypadku anulowania umowy w okresie między 49-tym i 20- tym dniem przed przybyciem do miejsca zakwaterowania i 100% całkowitej ceny wynajmu - w przypadku anulowania umowy w okresie w okresie krótszym niż 19 dni przed przybyciem do miejsca zakwaterowania lub w przypadku nie stawienia się. Za dzień anulowania rezerwacji uznaje się dzień doręczenia pisemnego zawiadomienia.
Ubezpieczenie
W cenie nie jest zawarte żadne ubezpieczenie. Zaleca się zawarcie ubezpieczenia związanego z podróżą a także
ubezpieczenia na ewentualne spowodowane szkody (ruchome mienie w apartamencie, łódź, itp.).

Dane osobowe
  Przekazując swoje dane osobowe oraz przesyłając zamówienie wynajmujący wyrażają zgodę na administrowanie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w CA. Wszystkie osoby określone jako podróżujący i zawarte w Zgłoszeniu udzielają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w chwili zamówienia usług przez zamawiającego. Zawiadamiający zobowiązuje się do poinformowania o tym wszystkich osób, które oznaczył w zamówieniu jako podróżnych. Przesyłając Zgłoszenie klient potwierdza, że zgadza się z podanymi warunkami.

………………………………                                             .......................................................

Kamil Štibrányi, CA Halibut Fishing                                       Wynajmujący

Umowa wynajmu apartamentu i wynajmu łodzi

Miejscowość: DYRSFJORD BRYGGE, 9130 Hansnes, Norwegia
Apartament nr: ………………………………………..
łódź, marka …………………………………… długość ………………………………….
Silnik TIMRAY 58 HP,
numer:
……………………………………….
Właściciel: NORVIND AS
Pełnomocnik właściciela: ………………………………………………….. tel. ………………………………
Termin wynajmu: od …………………………………………. do
……………………………………..
Wynajmujący: ………………….…… tel. …………………………… nr paszportu
……………………………….
Wynajmujący: ………………….…… tel. …………………………… nr paszportu
……………………………….
Wynajmujący: ………………….…… tel. …………………………… nr paszportu
……………………………….
Wynajmujący: ………………….…… tel. …………………………… nr paszportu
……………………………….
Wynajmujący: ………………….…… tel. …………………………… nr paszportu
……………………………….
Depozyt 500 Euro .................Wynajmujący wynajmują apartament, wynajmują łódź włącznie z wyposażeniem na swoją pełną odpowiedzialność i w pełni odpowiadają za wszelkie ewentualne straty i uszkodzenia, do których może dojść podczas okresu wynajmu, włącznie z możliwymi obrażeniami sternika i załóg wynajętych łodzi, oraz ewentualnymi obrażeniami osób trzecich spowodowanych przez wynajęte łodzie. Wynajmujący ponosi również odpowiedzialność za postępowanie wszystkich osób, którym pozwoli na użytkowanie łodzi. Depozyt zostanie zwrócony wynajmującym po zwrocie apartamentu, łodzi włącznie z wyposażeniem w uzgodnionym stanie i w terminie.
Pełnomocnik właściciela przyjął depozyt w wysokości ........... 500 Euro ........
Podpis ...............................
 
Wynajmujący potwierdzają, że znają norweski przepis prawa mówiący o tym, że „sternik łodzi urodzony 1.1.1980 lub później, przy sterowaniu łodzią o długości kadłuba przekraczającej 8 metrów lub wyposażonej w silniki o mocy powyżej 25 HP, powinien posiadać ważne międzynarodowe uprawnienie do prowadzenia łodzi motorowych lub morskiego certyfikatu kapitana łodzi pływających (Norwegian Certificate od Boatmanship)“. Najemcy oświadczają, że spełniają ten warunek. Maksymalna ilość osób, które mogą znajdować się na tej łodzi wynosi 5 osób. Na łodzi znajdują się certyfikowane kamizelki ratunkowe w ilości odpowiadającej ilości osób znajdujących się na pokładzie. Surowo zabronione jest prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu. Podczas użytkowania łodzi należy przestrzegać ograniczenia i zasady stanowione przez przepisy morskie – rozporządzenie (Norwegian Ship Control rules) z dnia 11 grudnia 1981 roku oraz ustawy morskiej.
 
Ja, najemca, odebrałem łódź i apartament włącznie z wyposażeniem, skontrolowałem stan i swoim podpisem potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i przyjąłem do stosowania wszystkie wymienione zasady i zgadzam się z nimi.
najemca, podpis ..............................................................
najemca, podpis ..............................................................
najemca, podpis ..............................................................
najemca, podpis ..............................................................
najemca, podpis ..............................................................
 
Oświadczenie najemcy – bez wypełnionego formularza łódź nie zostanie przekazana
Imię: ...................................................... Nazwisko: .....................................................
urodzony: .......................................................................................................................
Miejsce zamieszkania: ...................................................................................................
Kod pocztowy: ...............................................................................................................
 
Oświadczam, że wynajmuję łódź ............................................. na własne ryzyko i że przed przekazaniem łodzi zostałem właściwie pouczony. Po pouczeniu oświadczam, że wypożyczam łódź na własną odpowiedzialność i własne ryzyko ze świadomością, że właściciel łodzi nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na zdrowiu i majątku, jeśli taka szkoda powstałaby w okresie wynajmu łodzi. Oświadczam że nie będę w stosunku do właściciela łodzi występować z roszczeniami dotyczącymi wynagrodzenia szkód, jeśli taka szkoda powstałaby mi podczas użytkowania łodzi.

Dyrsfjord, dnia ......................... Podpis .................................................
Uwaga: W imieniu osoby poniżej 18 lat podpisuje opiekun prawny.


Dodatkowo podaję dla pełnej jasności terminy płatności dotyczące
pobytu w Dyrsfjorde:

  •  transport lotnisko Tromso/ Dyrsfjord, tam i z powrotem samochodem, za osobę 500 NOK
  •  kaucja zwrotna wynosi 500 Euro za apartament i łódź
  •  przed odbiorem łodzi należy zapłacić zaliczkę na olej napędowy dla łodzi 2.000 NOK
  •  olej napędowy dla łodzi liczony jest w wysokości 17 NOK za litr
  •  za sprzątanie opłata wynosi 100 NOK za osobę (pościel, sprzątanie końcowe, kosze na śmieci)
  •  istnieje możliwość wypożyczenia zestawu wędkarskiego z pilkerem 30 lub 50 lbs za 50 NOK za 1 sztukę,
  •  możliwość wypożyczenia wędkarskiego -mantel za 100 NOK
  • razitko finske
Kontakt

Biuro
HALIBUT FISHING

Kamil Štibrányi, Praha
00420 725 8888 66

400 km nad kołem

podbiegunowym.

mapa Norska